#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว นางสาวนวพร ขันทอง 0807984634 navaporn16@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน นายโกวิท บุญกันต์ นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์ 062-1979986 s.kanawong@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านขนาด นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ นางทองอินทร์ สาริก 091-3484759 kanardschool2555@hotmail.com
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายประสพ ขอจงสุข นายธิติพล เกษรัตน์ 0857761926 thitiphonkasaew@gmail.com
5 โรงเรียนบ้านจานบัว นายรัตนสิทธิ์ โสพล นายอนุพงศ์ บุญร่วม 0856132059 anupongdd@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านตระกวน นายธัชชัย นาจำปา นางธาวินี ประทุมวงค์ 0933236591 tawine.51@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านตระกาจ นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ นางเกษกนก ห่มเมือง 0895791466 Ketkanok2009@gmail.com
8 โรงเรียนบ้านตาแบน นายเก้า อุทัยกรณ์ นางสายสิน เพชรดา 0819676292 saisin008@yahoo.co.th
9 โรงเรียนบ้านตายู นายเสมือน วรเชษฐ นายไสว วงศ์บา 0981275344 sskedu4_144@sskedu4.go.th
10 โรงเรียนบ้านตูม นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ นางสาวราตรี คงมาก 045923834 0852806595 kisicowboy@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง นายอำนาจ น้อยแสง นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล 0876510420 yutivitd@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านโนนแก นายบุญเต็ม พวงเพชร 0870778364 boontem0606@hotmail.com
13 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน นายหนัน อุสาย นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี 0956196462 mintra1982@yahoo.com
14 โรงเรียนบ้านปุน นายประเวช สัตยากุล นางสาวณัฐฐิมา พรหมจันทร์ 0933282818 banpunschool@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นายทวีคูณ จวงการ นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ 0818761780 kittisak_12@windowslive.com
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายสมศักดิ์ สุขศาลา นายปราโมช ไพรบึง 0823451645 bansikaeo@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านศิลาทอง นางกาญจนา เพิ่มวิไล นายปกรณ์ โสพัฒน์ 0807970995 silatong2015@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านสลับ นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ณัฐธิดา สุทธิสัย 0807812071 Bobiizosunior@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านสะพุง นายจีรศักดิ์ ยาโน 0876554782
20 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ นายวุฒิชัย เผ่าภูรี 0876510115 wuttichai2205@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
22 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
23 โรงเรียนบ้านหนองรุง นางสาวทีฆรภัค ดวงสา นายปิยนนท์ ทองยุ้น 0954915486 nongrungschool@gmail.com
24 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ นางสาวกฤติกา ปรารถนา 0850008445 krittika183@gmail.com
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย นายผดุง ชาติดร นายวีระชัย ดวงมาลา 045660117
26 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ นางนิภาพร ส่งเสริม 0848766535 kru.tarn1@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com