#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
69.5
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง พุทธิชา จันทร์แดง
2.เด็กหญิง สุวิชญา ดีเหมือนตระกูล
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง พุทธิชา จันทร์แดง
1.นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.5
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
2.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ
3.เด็กหญิง กนกพรสวรรค์ เกษหงษ์
1.นาง จารุณี กาวีระ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
62
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง กรณัฐ์ จันทรโชติพงศ์
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง นภัสสร ศิริจันดา
1.นาง สมคิด บัวงาม
2.นาย อาทิตย์ สุนทรา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com