#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ทวีชัย ตรีวงษ์
2.เด็กชาย บัลลพ คำเก่ง
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ กระโพธิ์
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พุทธเสน
5.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
6.เด็กชาย อนุสรณ์ อ้อมชมภู
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
83.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง
2.เด็กหญิง พุทธิดา กอบเกื้อ
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา เดชแพง
2.เด็กชาย ณัฏฐ์รภณต์ ไกรรักษ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์เมือง
2.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆพงษ์
3.เด็กชาย อภินันท์ ต้นพิมพ์
4.เด็กชาย พีระยุทธ หยิบยก
5.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
6.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤต พรมมา
2.เด็กหญิง วันวิสา อุดมสุข
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นางสาว กาญจนา พรมโสภา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผมหอม
2.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย นภัทร เชื้อนัก
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ต้นพิมพ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา เดชแพง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง วรรณิภา เดิมพันธ์
1.นาย คำรณ อสิพงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com