#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พรมภักดี
1.นาย ประยุทธ วันทา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุภาพร แนบเนียม
1.นาย ประยุทธ วันทา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
2.เด็กหญิง สุนีย์ ม้าเฒ่า
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นาย วัชระ จันทร์แสง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ศราวุธ ละครศรี
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย สุวรรณทอง
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
2.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาง นิภาพร ศรีค้อ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศรัญญา จันสมุด
1.นาง กัญญา อุสาย
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สดานันท์ ส่วงเมา
1.นาง กัญญา อุสาย
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุสุ
2.เด็กชาย สมศักดิ์ เรื่อเรือง
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง สุกัญญา สมนึก
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
2.เด็กชาย จรัสรวี เบ้าทอง
1.นาง กัญญา อุสาย
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
2.เด็กชาย ปรีชา ยาดี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
76.6
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุตรดี พันธ์คำ
2.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ วงศ์ใส
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อมราพร ทองด้วง
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.38
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ มะลิลำ
1.นางสาว บัวสอน อภัยศิลา
18 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
71.5
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปิยะนุช บัวรัตน์
2.เด็กหญิง จีรนันท์ ปานศรี
3.เด็กหญิง กัลยารัตน์ กิ่งก้าน
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.7
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ พรมชาติ
2.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com