#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกลม ทองเหลือ
2.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา นางวงศ์
3.เด็กหญิง กุลวดี นางวงศ์
4.เด็กชาย เทพทัต นางวงศ์
5.เด็กชาย รัฐศาสตร์ มณีจันทร์
6.เด็กชาย นิรุช กลิ่นหอม
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นาย วิจิตร เคารพ
3.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง สุธามาศ จันทร์ถอด
2.เด็กหญิง สุมาลี วงษ์แสง
3.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย กรวิชญ์ นิละเม็ตร์
2.เด็กชาย คมสันต์ นางวงค์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ สาสิทธิ์
1.นางสาว รัศมี นางวงค์
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย อภิเดช เยาวนิช
2.เด็กหญิง สุวดี มะณีจันทร์
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com