#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
64
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นามวงศ์
2.เด็กหญิง ปานทิพย์ นางวงค์
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
2.นางสาว รัศมี นางวงค์
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
65.5
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะลิวงศ์
2.เด็กชาย ภานุภัส วิลาสถิสย์
1.นาย ไสว วงศ์บา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกลม ทองเหลือ
1.นาย วิจิตร เคารพ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง พัชรี ภารินทร์
1.นาย ไสว วงศ์บา
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นามวงศ์
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com