#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ชาลิสา ยอดจักร์
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.25
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัทกฤช มีราคา
2.เด็กชาย พิเชษฐ สุขเสริม
3.เด็กชาย ธนดล สะโสดา
1.นางสาว รุ่งฤดี แก้วมุกดา
2.นางสาว แสงดาว วันทา
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง วรรณิดา พาลี
2.เด็กหญิง อภิสรา นาคอุ่น
3.เด็กชาย ชิตติชัย ศรีสะอาด
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว เพชรรัตน์ ไชยวิเศษ
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ธัญชนก นันทสาร
2.เด็กหญิง วรัญญา พาลี
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
2.นางสาว แสงดาว วันทา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com