#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75.5
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย กิตติขจร คชแพทย์
2.เด็กชาย ปณชัย บุตรนามรัก
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย อติกานต์ สิงห์ทอง
2.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงศ์
3.เด็กชาย อมรเทพ เนียมพันธ์
1.นาย นพพร เทศะบำรุง
2.นาย ประเสริฐ แสงสกุล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ศิรินาจ เหมพลชม
2.เด็กหญิง นพจิรา เขตสกุล
3.เด็กชาย อมรเทพ เนียมพันธ์
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ไอรดา นิสสัย
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย อติกานต์ สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ปุณยวีร์ พิมพ์ทอง
2.เด็กชาย ธนากร เขื่อนทอง
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง วรัชภรณ์ โปรดสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุวรรณี คำทรัพย์
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ไอรดา นิสสัย
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พัฒนพล วุฒิยา
2.เด็กชาย ภัทรเวช ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง พัชราภา ประเสริฐชาติ
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง สุจิตรา คชแพทย์
2.เด็กชาย ชนาภัทร มงคลสระ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ศุจิรดา ห่อทรัพย์
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com