#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ธนากร นายก
2.เด็กชาย เอกพล อยู่พ่วง
3.เด็กชาย วิลเลี่ยม โพธิ์หลง
1.นาย นพพร เทศะบำรุง
2.นาย ประเสริฐ แสงสกุล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ธนาภัทร มงคลสระ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
3.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสุวรรณ
4.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
5.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81.66
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ สวนคิด
2.เด็กชาย คฑาวุธ ห่อทรัพย์
3.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
4.เด็กชาย เอกพล โปรยทอง
5.เด็กชาย สิริภัทร มงคลสระ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง อุษามณี พลบุญ
1.นาย ประเสริฐ แสงสกุล
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย อมรเทพ เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทราภา ห่อทรัพย์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91.92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
2.เด็กชาย ธนากร นายก
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พศกร คชแพทย์
2.เด็กชาย ธีรภัทร ห่อชื่อ
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ไกรภพ สาระคู
2.เด็กชาย อตินันต์ ฉิมพลี
3.เด็กชาย ณวัตร โพพิทักษ์
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข
1.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง อัญญานี พลบุญ
2.เด็กชาย อติกานต์ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย ปภานล เอี่ยมสกุล
4.เด็กชาย ปิยะ สุโข
5.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
6.เด็กชาย เอกพล อยู่พวง
7.เด็กหญิง สุจิตรา คชแพทย์
8.เด็กหญิง ภัทราพร นางวงศ์
9.เด็กหญิง ภาวิตา หรดี
10.เด็กหญิง มณีรินทร์ เกษาชาติ
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นางสาว ไอรดา นิสสัย
3.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง นลิตา ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง ปทิตา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ปัณณพร ประดับวงค์
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข
1.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com