#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
77.23
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ชุตินันท์ จันที่สุด
2.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
3.เด็กชาย สรศรี พันธ์มะลี
1.นาง จิราพร สีดา
2.นางสาว วิริยา โยธา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
1.นาง รัตกูล คำนนท์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย แมนศักดิ์ ฉิมเชิด
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
4.เด็กหญิง เนตรนภา มีเอี่ยม
5.เด็กชาย ภานุพงศ์ เบ็ญมาศ
6.เด็กชาย ณฐวัฒน์ เค่ามั่น
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3.นาง จิราพร สีดา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
3.เด็กหญิง เดชะสถาพร หาญศึก
1.นาง วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
1.นาง รัตกูล คำนนท์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
1.นาง รัตกูล คำนนท์
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง กมลพร ศรีสุข
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
1.นาง จิราพร สีดา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปวิชญา มะโนศรี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
76.53
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ชุตินันท์ จันทร์สุด
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวน
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อฎิศร พันมะลี
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
3.เด็กชาย อัมรินทร์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
2.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
1.นาง รัตกูล คำนนท์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73.8
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย พรรณทวี วงหนองแวง
2.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง จิราพร สีดา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com