#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
2.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
3.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม บุญรวม
3.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
2.เด็กหญิง จิราภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงค์
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
1.นางสาว วิริยา โยธา
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
3.เด็กหญิง ฉัตรทิพร แสงสะท้าน
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
2.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
2.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
3.เด็กหญิง วนัญทยา ศรีวิศร
4.เด็กหญิง เนตรนภา มีเอี่ยม
5.เด็กหญิง ศิริกัลยา นาประจัด
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
2.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
3.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
4.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
3.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
4.เด็กหญิง ชุตินันท์ จันที่สุด
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั้่ง
2.เด็กชาย ณัฐชัย ติงสะ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
4.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ราเชน มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ศิริพร ติงสะ
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณรงค์สิทธิ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาส
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ชินุพงษ์ ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย ธนโชติ เบ็ญมาศ
3.เด็กชาย ภูเบศ กินนาสน
1.นาง จิราพร สีดา
2.นางสาว วิริยา โยธา
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
2.เด็กชาย ชุตินันท์ จันที่สุด
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
2.เด็กชาย ศุภศิน บรรพชาติ
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
2.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
2.นาง รัตกูล คำนนท์
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
3.เด็กชาย เดชะสถาพร หาญศึก
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จิราพร สีดา
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง จันทรัช พันมะลี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
21 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
1.นางสาว วิริยา โยธา
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย แมนศักดิ์ ฉิมเชิด
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศะบำรุง
1.นางสาว วิริยา โยธา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ฉิมเชิด
1.นางสาว วิริยา โยธา
25 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจเย็น
2.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวล
2.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
2.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรศรี พันธ์มะลี
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บรรพชาติ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ พรมศร
3.เด็กหญิง วิภาวี ศรแก้ว
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
33 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
3.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ฉัตรติพร แสงสะท้าน
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
36 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com