#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ แก้วจันทร์
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย พชรพล บัวลา
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อรวรรณ์ อุ่นใจ
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อารยา วิงวัน
2.เด็กหญิง ชนากานต์ พงษ์ธนู
3.เด็กหญิง ปฐมพร แป้นเพชร
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย เมืองแมน ประทุม
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ทักษิณา อาสาดี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
8 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง โชติกา สุขศรี
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วงค์แสง
1.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทนที
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์สาชัย
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70.63
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ ดอกดวง
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com