#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.25
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สวิตตา ศิโล
2.เด็กหญิง อมลณัฐ ศรีสุข
1.นาง อันฉลา ศรีสุข
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง โสพิศนภา พิมพ์กันหา
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง วันนิสา วังทอง
2.เด็กหญิง อาทิตยา นาจันทร์
3.เด็กหญิง อุบลวรรณ นิสัย
1.นาง สุกัญญา ใยแสง
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย รัตนพล โงนเงิน
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภูวสิษฏ์ โสมมา
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
77.5
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปราถนา
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ร่วมทรัพย์
3.เด็กชาย วรเทพ พิมพ์กันหา
4.เด็กชาย ธีรเดช พิมพ์กันหา
5.เด็กชาย พงศกร ชัยธรรม
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
70.77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ สายสังข์
2.เด็กชาย อัศวิน สุดภักดี
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย กิตติภณ นางวงค์
2.เด็กชาย จารุกิตติ์ สีสิ้ว
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง ศุภิสรา สุรเสนธ์
1.นาง สุกัญญา ใยแสง
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
71.1
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธนธรณ์ ร่วมทรัพย์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปราถนา
1.นาย ประสิทธิ์ สายเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com