#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ศุภลักษณ์ ผงเสน่ห์
2.เด็กชาย สุภนัย สีเหลือง
3.เด็กชาย นนทพัทธ์ ศรีสุข
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ โสมมา
2.เด็กชาย สิทธิพล เดือนเพ็ง
3.เด็กชาย เพชรรัตน์ ขันทอง
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
81.25
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ ออมชมภู
2.เด็กชาย ปรินทร คชแพทย์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง อันฉลา ศรีสุข
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง นุชวรา สีโทน
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย นวดล ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ ศรีโวหะ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ณพสิทธิ์ เรืองหงษา
2.เด็กชาย ธวัชชัย แสงดี
1.นาย เฉลิม นิสวงศ์
2.นาย ธิติพล เกษรัตน์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง รมิดา ร่วมทรัพย์
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง วันนิสา วังทอง
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย วรายุทธ นีระมนต์
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ นามเกษ
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศิริจันดา
2.เด็กชาย เสริมศักดิ์ ทรงงาม
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีร์ คมมนต์
1.นาย รัตนพล โงนเงิน
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภีมรภัทร แผ่พันธ์
2.เด็กหญิง ศิริพร ทองคำ
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นางสาว ปานดวงใจ สายเสน
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.66
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ ศรีโวหะ
3.เด็กหญิง นุชวรา สีโทน
4.เด็กชาย เสริมศักดิ์ ทรงงาม
5.เด็กชาย วิชัย ศรีพูนพันธ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว ปานดวงใจ สายเสน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง ปิ่นมุก ตาอุดม
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นางสาว ปานดวงใจ สายเสน
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
2.เด็กหญิง วรัทยา ศรีสอาด
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นางสาว ปานดวงใจ สายเสน
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย กฤตเมธ ใจเรือง
2.เด็กชาย กรินทร์ กลิ่นจันทร์
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย วงศ์พัทธ์ สีน้อย
2.เด็กชาย นพวิชญ์ กิ่งจันมล
3.เด็กชาย ราชณิพงษ์ ศรีภิรมย์
1.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง ดวงดี ใสปาน
2.เด็กหญิง แจกัน จันทนารี
3.เด็กหญิง ประทานพร ชูจิตต์
1.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พิมญาดา ศรีสะอาด
2.เด็กชาย ศักดิ์พล ศรีสะอาด
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นาง จำเริญ ขอจงสุข
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ร่วมทรัพย์
1.นาง จำเริญ ขอจงสุข
23 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง อรทัย ลับไธสง
2.เด็กหญิง วรัญญา ร่วมทรัพย์
3.เด็กหญิง กัณธิมา ฉันไชย์
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจเรือง
2.เด็กหญิง กัลยา นิสัย
3.เด็กหญิง จิรนันท์ นิสัย
4.เด็กหญิง สโรชา สีน้อย
5.เด็กหญิง กชกร วังลึก
6.เด็กหญิง กัลยา ศิริจันดา
7.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
8.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
9.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
10.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
3.นาย รัตนพล โงนเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com