#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย รัชชานนท์ โคประโคน
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง นันทกานต์ หัสดง
2.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ตรัยคุณ บุญพรม
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย บัญชา มิ่งขวัญ
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง กรกนก ผ่องราษี
1.นาย บัญชา พรหมทา
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันแทน
2.เด็กหญิง ขวัญนภา ชัยเขต
3.เด็กหญิง พิชญาภา รัตนะ
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ใจเรือง
2.เด็กหญิง ศุภกร สารพงษ์
3.เด็กหญิง ปาณัทดา ทองห่อ
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พรพรหม บุญพรม
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง วิมลวรรณ ชื่่นจันทร์
2.เด็กหญิง พัทธนันท์ เลิศปัญญา
3.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ใจเรือง
4.เด็กหญิง สุภัสษร มะณีนิล
5.เด็กชาย สุขสันติ์ มิ่งขวัญ
6.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ลีคงบับ
7.เด็กชาย ทรงวุฒิ สุวรรณวงค์
8.เด็กชาย ศรายุทธ รุ่งแสง
9.เด็กชาย สราวุฒิ มิ่งขวัญ
10.เด็กชาย อาทิตย์ กำเนิดศรี
1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2.นาง บังอร ไชยช่วย
3.นาย นพพล ศรีบ้านโพน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com