#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา มะโน
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
66.92
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย จันทชาติ มนพรหมมา
2.เด็กชาย ศุภนันท์ ศรีสำโรง
1.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจษฎา ศรีฟ้า
2.เด็กชาย อดิศร สานทอง
1.นางสาว นวพร ขันทอง
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
62
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สาธิตา ศิลารักษ์
1.นาย บัญชา พรหมทา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
66.33
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จินตนา เกษี
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com