#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
71.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ศุภชัย นางวงค์
2.เด็กชาย ชนะพล ทองออน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย กัณฑพงษ์ หงษ์ศรี
2.เด็กชาย ธนากร ศิริจัน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ศรราม แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
3.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ ทองเหลือ
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นางสาว ยุพา มะลิวงษ์
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com