#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
72.33
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วีรเทพ ร่วมชื่น
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สีอ่อน
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ภิรมย์แก้ว
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงค์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
70.5
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ จิตกล้า
1.นาย สันติ ตาอุดม
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปนัดดา ฤทธิเดช
2.เด็กชาย ชัยมงคล ร่มรื่น
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ศรีกุล
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ลลิดา อรพรรณ์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปรนปรือ
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com