#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง อลิสา มะปรางค์
3.เด็กหญิง สลินทิพย์ สีดา
4.เด็กหญิง พรกนก ศักดิ์มัญจา
5.เด็กชาย ภัทรประสิทธิ์ แก้วเกตุ
6.เด็กชาย ณัฐพล จิตรโสม
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
3.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง วรรณิกา สาระพงษ์
2.เด็กหญิง สุภาพร ศรแก้ว
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร เรืองฤทธิ์
4.เด็กหญิง พรรณธร พันธ์มะลี
5.เด็กหญิง ภัทรจิรา กองชิน
6.เด็กหญิง ปานัดดา ศิลทอง
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
3.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75.5
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง โสริญา ภัยวงษ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา จิตรโสม
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กานตจิตร สายพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทรนันท์ พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง พัชรี พันธ์มะลี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย พงศพัทธ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ปิยนันท์ สายพันธ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา พาลี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีระติกร สาระสุข
1.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
2.เด็กหญิง อัยยาวีย์ ศรีกะชา
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
72
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง สุชานันท์ พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง พรทิวา โตพะลัย
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
2.นางสาว โสภา วันทะวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com