#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
63
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนากร สุกล้วน
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
1.นาง จุไรรัตน์ ไชยมาตย์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
66.92
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย นพชาติ ศัตรูพินาศ
2.เด็กชาย ปิยวัช สีดา
1.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ณัฐพล ศิลทอง
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ คำเหลืองดี
1.นาง เสาวคนธ์ เบ้าทอง
2.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com