#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
80
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สิปกร เจียงเพ็ง
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ระยับศรี
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พาลี
1.นาย ฐิติพล มีราคา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง อรทัย หอมจันทร์
3.เด็กหญิง วนิดา สาระพงษ์
1.นางสาว อรณิชชา นวลจันทร์
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ ทองบาง
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมวัตร
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วิทยา จันทะศิลา
2.เด็กชาย ณัฐพล เบ็ญมาส
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนากร ติงสะ
2.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ปฐมาวดี เขียวอ่อน
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นาง จุไรรัตน์ ไชยมาตย์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ฐิติมา ทองบาง
2.นางสาว วลัยพรรณ สระลา
3.เด็กหญิง สุนิสา เชื้อพันธ์
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง นิตยาพร สีดา
1.นางสาว อรณิชชา นวลจันทร์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปณิดา จิตรโสม
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง สุทธิดา โยธา
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ปิติภัทร เอื้อเฟื้อ
2.เด็กหญิง พรชนก เอื้อเฟื้อ
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ระยับศรี
2.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว วัชราวรรณ ถันทอง
2.เด็กชาย พีระพงค์ คำเหลืองดี
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กชาย วรเชษฐ์ ทองบาง
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อนิวัตน์ คำเหลือ
2.เด็กชาย นพกร ภัยอินทร์
3.เด็กชาย วิชิต ศรีนาค
1.นาย ฐิติพล มีราคา
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กฤษกร ไพรบึง
1.นางสาว สายทอง สีสวย
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ประกายฟ้า พันธ์แก่น
1.นางสาว สายทอง สีสวย
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชาตรี สิงห์ป้อง
1.นางสาว สายทอง สีสวย
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย แก้วงาม
2.เด็กหญิง ปิ่นมณี ปะวันเตา
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ฐิติมา ทองบาง
2.นางสาว วลัยพรรณ สระลา
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรยุทร สุภาพ
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ สีดา
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร เรืองฤทธิ์
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ดวงกมล ทองเมือง
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย นิรุธ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
3.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
4.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
5.เด็กชาย ทักษิณ ภัยวงษ์
6.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
3.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อิ่มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย นิรุธ พันธ์แก่น
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนากร จันสนธิ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำเหลืองดี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนธรณ์ พันธ์แก่น
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
39 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทวี
2.เด็กชาย รัฐศาสตร์ กองชิน
3.เด็กหญิง ไอลดา พันมะลี
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
2.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
40 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว วัชราวรรณ ถันทอง
2.นางสาว สุทธิดา โยธา
1.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ
2.นาง เสาวคนธ์ เบ้าทอง
41 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.17
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง จันทรา ปัญญาคม
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
42 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ สีดา
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
43 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ฐิติมา ทองบาง
2.นางสาว วลัยพรรณ สระลา
3.นางสาว วัชราวรรณ ถันทอง
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
2.นาง จุไรรัตน์ ไชยมาตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com