#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย แก้วนพรัตน์ ศิริไพศาล
2.เด็กชาย อนุชัย เรื่อเรือง
3.เด็กชาย ณัฐกร รอดภัคดี
4.เด็กหญิง ศศิณา ทองเปี้ย
5.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มูลวงศ์
6.เด็กหญิง สุภาพร ช่อประพันธ์
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศุพัตสร คุณแก้ว
2.เด็กชาย วีรภัทร บัวชัย
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ จินดาบุตร
2.เด็กชาย เชี่ยวชาญ นามวงศ์
1.นาย วรจิตต์ สังข์สัมฤทธฺิ์
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศิรัญญา คำวงษา
2.เด็กหญิง สิริกัญญา พงษ์พิลา
3.เด็กหญิง มณทิตา วงศ์เศส
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศุพรรณษา คุณแก้ว
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ เผื่อแผ่
1.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com