#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
60
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง นิสา วรรณสนธ์
1.นาง กรรณิการ์ คำศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ คำกิ่ง
1.นาง กรรณิการ์ คำศรี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง พิชาพร เหลาทอง
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โชติ
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง วิจิตรา โชติ
1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นางสาว ดารณี สีสารี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com