#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา นางวงค์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พิลาแก้ว
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.33
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ หอมจันทร์
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายตั้ง
3.เด็กชาย นฤภัทร หอมทรง
4.เด็กชาย สารัช สอพอง
5.เด็กชาย อติวิชญ์ สงโสด
6.เด็กชาย เสรีพิศุท นางวงค์
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ จันทวัน
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิชชาพร คำทวี
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
71.5
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
2.เด็กชาย ภาณุพงษ์ ชาวนา
3.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ครุตานนท์
3.เด็กหญิง สุภัสสรา สงโสด
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงอรุณ
5.เด็กหญิง พรพิมล ไชยนาม
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
79
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จรรยาพร สงโสด
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สายทอง
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวนา
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ถาน้อย
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา นามแสง
2.เด็กหญิง ดารานันท์ ทองดี
3.เด็กหญิง พิชชาพร คำทวี
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มาตยารักษ์
5.เด็กหญิง มยุรี มณีจันทร์
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร แหนงวงษ์
7.เด็กหญิง วิยะดา เผื่อแผ่
8.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง นางปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.25
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กัญยารัตน์ นางวงษ์
1.นางสาว วาสนา ธงชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com