#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74.25
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง นรีรัตน์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง สสิกา วิมูลชาติ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง จารวี ทองสุข
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กหญิง จีรนันท์ กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัตถา
2.เด็กหญิง สุชานันท์ ชุ่มชื่น
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย เกษม กิ่งจันมล
2.เด็กชาย กฤษดาพร คำแก้ว
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง กมลวรรณ น้อยเพ็ง
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ พรมมามั่น
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นาย นพรัตน์ เงาศรี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงค์
2.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
3.เด็กหญิง อมรรัตน์ ช้างนาม
4.เด็กหญิง วัศยา สายทอง
5.เด็กหญิง นัตพร คุณชาติ
6.เด็กหญิง สุภาพร อยู่ศิริ
7.เด็กหญิง ประกายแก้ว คงอนนท์
8.เด็กหญิง แพรวา ชัยวงษา
9.เด็กหญิง กวินตรา วิบุลกุล
10.เด็กหญิง สุพัชชา วงษ์ขันเมือง
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
3.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com