#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อภิชญา พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง พิมพ์อร นุยลา
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง จารวี ทองสุข
2.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
3.เด็กหญิง ธนารีย์ นางวงษ์
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย กษม ชื่นชาย
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา วงษ์เศส
3.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า บุญทด
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว ดงอนนท์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.5
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
2.เด็กหญิง อซิรยา อินธิเดช
3.เด็กหญิง นรีรัตน์ เรื่อเรือง
4.เด็กหญิง กวินทรา วิบุลกุล
5.เด็กหญิง สสิกา วิมูลชาติ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนเลิศ
2.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นาย นพรัตน์ เงาศรี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย คุณานนท์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนกร ทองศรี
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ เกษี
1.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กหญิง สุธาริณี นางวงษ์
3.เด็กหญิง กมลชนก ชื่นชาย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย ศุภกร โพธิ์สาชัย
3.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com