#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิราพร โพธิ์ทอง
2.เด็กหญิง ศศิธร สายทอง
3.เด็กหญิง สุปรียา แสนทวีสุข
1.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
2.นาง ธนกร แนบเนียม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนัญชิตา อุ่นเมือง
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วันทนา นางวงค์
2.เด็กหญิง วิภาวี ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง วรัทยา นามวิชา
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธนภรณ์ คุณมี
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หิรัญเขว้า
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัทรภร แนบเนียม
2.เด็กหญิง นิตย์รดี บุญทะสิม
3.เด็กชาย อนุชิต กิ่งก้าน
1.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.55
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิตตินี กันทา
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
74.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศรีลา
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com