#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
62.5
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิดาภา แนบเนียม
2.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
61
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ฐิตาพร หัตถา
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
68
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สุพิชญา แสนทวีสุข
2.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.5
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ติงสะ
3.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนน์ธิชา กิ่งจันมน
1.นาย ณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
63
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นางสาว จงรัก บุรมย์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
67
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภัควัฒน์ ชื่นชาย
1.นางสาว จงรัก บุรมย์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
63
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com