#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ มะลิวงศ์
2.เด็กหญิง ทัศนีย์วรรณ จันตคาด
3.เด็กหญิง พุธิตา ทองหลอม
4.เด็กหญิง วราภรณ์ เทียนศรี
5.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
6.เด็กหญิง ศศิประภา ยศศิริ
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว จงรัก บุรมย์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สุพรรษา วุฒิพงษ์
2.เด็กหญิง สิริยากร ชื่นชาย
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศรีเสลา
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พัชริดา ใสนาม
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัคจีรา การงาน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กชาย สงกรานต์ ยศศิริ
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง รวงข้าว วงศ์คำจันทร์
3.เด็กหญิง ประภัสสร ผลประเสริฐ
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วายุ กิจรักษา
2.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ สายทอง
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตนา เชือกทอง
2.เด็กหญิง ชนาพร รุนศรี
3.เด็กหญิง สุปรียา ขำบรรจง
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ใสทา
5.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ หอมทรง
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย พรชัย นุยลา
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ทองปาน
1.นาง ธนกร แนบเนียม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร ประทุมมา
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายทอง
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย วราวุฒิ ศรีคูณฮาด
3.เด็กหญิง วรนุช มั่นยืน
1.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พิมภิษร เสาร์ชัย
2.เด็กหญิง สุนิสา ธรรมวิเศษ
1.นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com