#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
70.5
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชญานิน เที่ยงธรรม
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ หลอมทอง
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง นภัสกร จันทมาตย์
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา โพธิ์ชัย
3.เด็กหญิง กมลรัตน์ ครัวกลาง
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ หลอมทอง
1.นาง อัมพร จิตมั่น
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง พัชรวดี เพ็งกระโทก
1.นาง ลำไพ บุญราช
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
1.นาย สุเทพ จันทเขต
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ณัฐิกานต์ สุนทรส
1.นาง อัมพร จิตมั่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com