#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศรีชัยมูล
2.เด็กชาย ธรรมชัย พูลสวัสดิ์
3.เด็กชาย ปัตพงษ์ กิ่งจันมน
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ จันทา
2.เด็กหญิง กนกทิพย์ ฤทธิเดช
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ วงหงษ์
2.เด็กหญิง ยิหวา แสนตำแย
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สมหมาย
2.เด็กหญิง ณัฐพร เชี่ยวชาญ
1.นาง ลำไพ บุญราช
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.5
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
2.เด็กหญิง พัชริดา บุญสิน
3.เด็กหญิง ประภาศิริ ชัยนอก
1.นาย จีระศักดิ์ ยาโน
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนกฤต สารทอง
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สารทอง
1.นาง อัมพร จิตมั่น
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
2.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กัณหา
1.นาง อัมพร จิตมั่น
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ หลุ่มใส
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
2.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
1.นาย สุเทพ จันทเขต
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ระพีภัทร โพนปลัด
2.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
1.นาย สุเทพ จันทเขต
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.5
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พัทรศวัจน์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ศรวิทย์ มะตูม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สีแดง
1.นาง นิรัชฎา คำมา
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราพร คำพรม
2.เด็กหญิง นันทิชา โทสา
3.เด็กหญิง กานต์ศินี แสนตำแย
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พนธกร รุ่งโรจน์
2.เด็กหญิง ปัทมาพร สมหมาย
1.นาย ณัฐภูมิ แก้วพูล
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนชิต เกษี
2.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
1.นาย สุเทพ จันทเขต

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com