#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง นิตยา คณะนา
2.เด็กหญิง ณัฐสุดา ชุ่มเย็น
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นางสาว นฤภา สังลา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วรัญญา แท่นศิลา
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แสวงการ
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วริศรา สวัสดิชัย
2.เด็กหญิง อินทิรา นางวงษ์
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว จริยาภรณ์ โทศก
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง กันติยา เชิดชู
2.เด็กหญิง แพรวา นางวงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ศิวกร แก้วธานี
2.เด็กชาย อพิรักษ์ นางวงษ์
3.เด็กชาย อนุชิต ทุมมา
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นางสาว นฤภา สังลา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พรธิดา วันทะวงค์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว นฤภา สังลา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
71
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ปานตา ศรีภิรมย์
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร แหนงวงค์
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
74
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ยลดา แก้วกลม
2.เด็กหญิง พชรอร แสวงการ
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไทยบู่
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กรกนก พลนงค์
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เปรมปรีดิ์ คำศรี
2.เด็กหญิง พิชชาภา ทองเติม
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com