#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เจสซีก้า ตู้ทอง
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ ชูชิต
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง อมลธีรา พรมลีทา
1.นาง กนกวรรณ แสงทอง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง นลินนิภา สงคราม
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ศรนันท์ กิ่งก้าน
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง รจนา นางวงศ์
2.เด็กหญิง พัชราดา ปลื้มใจ
3.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
86.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
2.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
3.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
4.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
5.เด็กชาย ณัฐพร คำเรืองศรี
6.เด็กชาย วีรเทพ โชติจันทร์เรือง
7.เด็กชาย วรเชรษ ทองสูรย์
8.เด็กชาย สิทธิภิรมย์ พรมเม้า
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว จริยาภรณ์ โทศก
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ณัฐชนน ทุมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดังชัยภูมิ
3.เด็กหญิง พชรอร แสวงการ
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กรกนก พลนงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com