#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุภาพ
2.เด็กชาย อธิวัฒน์ สีแก่
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร ติงสะ
2.เด็กหญิง วริศรา เบ็ญมาส
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง เอมอมร วงศ์แก้ว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง โชติมา อบอุ่น
2.เด็กชาย ไกรวิชญ์ รุ่งวิริยะชัย
3.เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เสือเฒ่า
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com