#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
3.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณี ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย คำเหลือ
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ปัณณวิชย์ สุภาพ
2.เด็กหญิง พีรยากร ปะธิเก
3.เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ พิพิทศาลา
4.เด็กชาย ภาณุสรณ์ ประจันทร์
5.เด็กชาย วิทวัส ปะทิสอง
1.นาง ถาวรมิน งามเนตร
2.นาง เอมอมร วงศ์แก้ว
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ติงสะ
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
2.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง เอมอมร วงศ์แก้ว
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ปัณณธร ติงสะ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วรเชษฐ
3.เด็กหญิง ศตพร ประทุมวงค์
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นางสาว หัสญา เชิดชู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com