#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.5
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พิสุทธิ์ศิลป์ เสมารัตน์
2.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ใหญ่จันทึก
2.เด็กหญิง ช่อผกา ดวงจันทร์
3.เด็กหญิง กฤตติกา บุรุษสุจริต
4.เด็กหญิง พรนภา คงสมพงษ์
5.เด็กหญิง ธันยพร ดวงมณี
6.เด็กหญิง ณัฐณิชา จรรยา
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย โพธิกร อรรถชัยศิริ
2.เด็กชาย ณัฐยศ หาญศึก
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
71
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง อาทิตยา อาการ
2.เด็กหญิง ปัญญาพร เครือพันธ์
3.เด็กหญิง ริมล นนทศรี
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ไพศิฐ โสภา
1.นาง ธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พลอย นานอก
2.เด็กชาย อดิศร เบ็ญมาศ
3.เด็กชาย ภัทรธร ทัพด้วง
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนกร นิลเพชร
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ปริญญา อบอุ่น
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย เนติพงษ์ ใหญ่รัมย์
2.เด็กหญิง พัตราภรณ์ อบอุ่น
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
71.25
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ แสงชัจจ์
2.เด็กหญิง ธีราภรณ์ พิมพ์รส
3.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
4.เด็กหญิง อรุณรัตน์ จันดี
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พรพิมล ไกรรักษ์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สุพันธ์ ศรีลาคำ
2.เด็กชาย จิราศักดิ์ ทุชุมพู
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ บัวดง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูวนัตถ์ เครือปุก
2.เด็กชาย พิพัฒน์พล แสนเมือง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง สมหมาย วรเชษฐ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ดาณิมา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ชิดชนก ผิวอ่อน
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ขันธ์แก้ว
3.เด็กชาย สมรรถชัย พะวงษ์
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
71.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.5
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย บวร ประหยัด
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นริศรา เยาวเรศ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
2.เด็กชาย วิชัย นิลเพชร
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยวงษา
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
3.เด็กหญิง นันทิดา จันทนา
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com