#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
66
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย บวร ประหยัด
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
61
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูชิสส์ ย่อแสง
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย สิมดี
2.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
3.เด็กหญิง ชมพูนุช รุ้งแวง
4.เด็กหญิง ปริยาภัทร ประเสริฐชาติ
5.เด็กหญิง กรองแก้ว เยาวเรศ
6.เด็กหญิง จิรนันท์ แสงจันทร์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย วริชชวิทย์ บุญยืน
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com