#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
75.67
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อรัญชัย เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ลิตาภรณ์ เข้าครอง
3.เด็กชาย ธนากร นางวงษ์
1.นางสาว เทพี ทองมล
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71.21
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ญานิศา ศรีสุข
1.นาง วิไล เครือพันธ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรรณิกา อายุวงษ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
72
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วาสินี คุณผล
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
2.เด็กหญิง พรพิมล เลิศรู้
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
71
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศักนรินทร์ พันธ์แก่น
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กฤตน์มงคล สายสังข์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ อบอุ่น
3.เด็กหญิง กฤตาณี วิพรรณะ
4.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
5.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ คูณสม
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นางสาว กรรณิการ์ ชะฎาทอง
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิตินัย นันกระโทก
2.เด็กชาย พิริยะพงษ์ ติงสะ
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
79.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธนพร คำเหลือ
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธีรดา ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ขวัญพร สมเสนา
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาศ
1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เขมนิศ วิพรรณะ
2.เด็กหญิง อรปรียา จันทนา
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดี
1.นาง เทพี ทองมล
2.นาง วิไล เครือพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com