#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุทธิดา คนสวย
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
67
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
69
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
2.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศรี
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ อาการ
1.นาง กลอยใจ อาการ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
65
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย วุฒิชัย กอดทอง
1.นาง กลอยใจ อาการ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง
1.นาย มหาราช สายเนตร
8 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธีรเทพ นิสัย
2.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ แก้วอนันต์
3.เด็กหญิง กัญญาภัค แก้วกนก
1.นาย บุญส่ง สายลาด
2.นาง สมบัติ หนองม่วง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
68.5
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
1.นาง สุดาพร สารพัฒน์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
61
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พงษ์กิ่ง
3.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
1.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com