#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชฌา แสงฉวี
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เสลา
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันทอง
3.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อติลักษณ์ ใจมั่น
2.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเเทียบ
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเทียบ
2.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจมั่น
3.เด็กชาย อิสรายุทธ จันทรกรณ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
2.เด็กชาย นลธวัช มาลี
3.เด็กชาย เขมนันท์ ทำมาทอง
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิ์ชัยนนท์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วอนันต์
1.นาย สนอง ชมคำ
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย วีรภัทร วรเชษฐ
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
2.เด็กหญิง ดวงกมล เครือบุตร
1.นาย มหาราช สายเนตร
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง กาะเกศ ถันทอง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กิตติชัย ถันทอง
2.เด็กชาย วัชระ หาญศึก
3.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
1.นาย มหาราช สายเนตร
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย อดิศร อารมสวะ
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อนุพล กาลพัฒน์
1.นาย มหาราช สายเนตร
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
2.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
3.เด็กชาย บัญชา โกศล
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กาลพัฒน์
5.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาย มหาราช สายเนตร
3.นางสาว มนฤดี พิมมาศ
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง
1.นาย บุญส่ง สายลาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com