#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
74.5
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง นันทิษา ดีตะคบ
2.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
3.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
2.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นางสาว กนกอร คำนึง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นางสาว กนกอร คำนึง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
72.33
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูชื่น
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
3.เด็กชาย สรวิชญ์ จรเด็จ
4.เด็กชาย กฤษฎา คงโนนกอก
5.เด็กชาย วรสิทธิ์ กวางลา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวละเอียด
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย เกษร ศรียงยศ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันธุ์จันทร์
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ วงค์ไชยา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
3.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
4.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
5.เด็กหญิง สุภาพร กว้างขวาง
6.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
7.เด็กชาย จิรพัฒน์ วงค์ไชยา
8.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ศรแก้ว
9.เด็กชาย อัฑฒกร จำแปงตา
10.เด็กชาย ยุวรัตน์ โยธา
11.เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวละเอียด
12.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
13.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
14.เด็กหญิง ิอิสรีย์ ชูชื่น
15.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธนันธ์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
3.นางสาว กนกอร คำนึง
4.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com