#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
62
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
66
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
68
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง เกษร ศรียงยศ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวงค์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว กนกอร คำนึง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
1.นางสาว กนกอร คำนึง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
62
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ภาคิน ศรแก้ว
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ วงค์ไชยา
3.เด็กชาย ธีรเทพ ใสศรีจันทร์
4.เด็กชาย จิรวัฒน์ สูงยิ่ง
5.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองใบ
1.นางสาว สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ศรแก้ว
2.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ โสตรทิพย์
3.เด็กชาย ชุติวัติ อินทร์ปอง
4.เด็กหญิง สุภาพร กว้างขวาง
5.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
61
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย อาทิตย์ อบอุ่น
2.เด็กหญิง ประกายดาว พวงพลอย
3.เด็กชาย กิตติพส โคสาสี
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
64.25
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรแก้ว
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย นันทพัฒน์ ประทุมวงค์
2.เด็กชาย กฤษฎา คงโนนกอก
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
68.25
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อินทิยา โปร่งสันเทียะ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com