#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง เกษร ศรียงยศ
2.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว กนกอร คำนึง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันธุ์จันทร์
2.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
3.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ปกรวุฒิ เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นาง เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ชูชื่น
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
3.เด็กหญิง ศริริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
2.เด็กชาย ธนากร มะโนชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
4.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
5.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชั้นชาติ
2.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว กนกอร คำนึง
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
1.นางสาว กนกอร คำนึง
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย อัฑฒกร จำแปงตา
2.เด็กหญิง หทัยทิพย์ วันนา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง อินทิยา โปร่งสันเทียะ
3.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จิรภัทร ใจคง
2.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ปกรวุฒิ เบ็ญมาส
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.25
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
17 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ วันนา
2.เด็กหญิง พิชญา พานทอง
3.เด็กหญิง ปัฐมาพร วันนา
1.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
2.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
18 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง หทัยชนก บุญครอง
2.เด็กหญิง ฤดี มะโนชาติ
3.เด็กหญิง พรทิพย์ โสตรทิพย์
1.นาง ศศิภัค ผู้มีสัตย์
2.นาง โชติกา ดวงจันทร์
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
3.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com