#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
69.5
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง พุทธิชา จันทร์แดง
2.เด็กหญิง สุวิชญา ดีเหมือนตระกูล
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
55.3
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พุทธเสน
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ทวีชัย ตรีวงษ์
2.เด็กชาย บัลลพ คำเก่ง
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ กระโพธิ์
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พุทธเสน
5.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
6.เด็กชาย อนุสรณ์ อ้อมชมภู
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
83.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง
2.เด็กหญิง พุทธิดา กอบเกื้อ
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา เดชแพง
2.เด็กชาย ณัฏฐ์รภณต์ ไกรรักษ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง พุทธิชา จันทร์แดง
1.นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ผมหอม
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์เมือง
2.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆพงษ์
3.เด็กชาย อภินันท์ ต้นพิมพ์
4.เด็กชาย พีระยุทธ หยิบยก
5.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
6.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.5
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
2.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ
3.เด็กหญิง กนกพรสวรรค์ เกษหงษ์
1.นาง จารุณี กาวีระ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤต พรมมา
2.เด็กหญิง วันวิสา อุดมสุข
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นางสาว กาญจนา พรมโสภา
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผมหอม
2.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย นภัทร เชื้อนัก
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ต้นพิมพ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.5
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ทินกฤต ศิริโภคานนท์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทา
3.เด็กชาย อชิระ อยู่หนองฉาง
1.นาง สมคิด บัวงาม
2.นาย อาทิตย์ สุนทรา
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
62
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง กรณัฐ์ จันทรโชติพงศ์
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง นภัสสร ศิริจันดา
1.นาง สมคิด บัวงาม
2.นาย อาทิตย์ สุนทรา
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา เดชแพง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง วรรณิภา เดิมพันธ์
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
71
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย วงศกร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง ทิฆัมพร ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง ปภาวี เผื่อแผ่
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นางสาว กาญจนา พรมโสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com