#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ แนบเนียม
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
59.85
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชยานันท์ เชิดชม
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภาสดา
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุชาดา มะตูม
2.เด็กหญิง นาฏยา เสนาพรม
3.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
4.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
5.เด็กชาย ณรงค์เดช อ้อยแขม
6.เด็กชาย รัชนนท์ เบ้าเงิน
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย ธนพล ร้านจันทร์
3.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กหญิง อารยา รอดภักดี
3.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
4.เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่ย่าง
5.เด็กหญิง กัลยาณี ละครศรี
1.นางสาว วิรัญรัฎฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
2.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ปป้อง
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
93.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ดาบส
2.เด็กชาย ปฐพี โภชนัง
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ คุณสิม
2.เด็กหญิง ปนัดดา ปานศรี
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุสุ
1.นางสาว ราตรี คงมาก
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กวินธิดา กันศัตรู
2.เด็กชาย สุรศักดิ์ วิงวัน
1.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2.นาย คม สุธรรมมา
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศรัญญา ละครศรี
2.เด็กชาย สถาพร มะตูม
1.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
2.เด็กชาย อำพล เรืองศรี
1.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กวินธิดา กันศัตรู
2.เด็กชาย สุรศักดิ์ วิงวัน
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาง เนาวรัตน์ ฉิวรัมย์
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เกศแก้ว ขุนพรม
2.เด็กหญิง ยุภา ชาวละหาญ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมพร
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
60.6
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิราณี เบ้าทอง
1.นางสาว บัวสอน อภัยศิลา
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สายแก้ว เบ้าทอง
1.นาย ประยุทธ วันทา
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปิยะภัส คันทา
2.เด็กหญิง อรอนงค์ โพธิ์ชัย
3.เด็กหญิง อมรรัตน์ ม้าเฒ่า
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
18 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พรมภักดี
1.นาย ประยุทธ วันทา
19 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุภาพร แนบเนียม
1.นาย ประยุทธ วันทา
20 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กชาย ปรีชา ยาดี
3.เด็กชาย ปรีชา ส่วงเมา
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
21 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
2.เด็กหญิง สุนีย์ ม้าเฒ่า
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นาย วัชระ จันทร์แสง
22 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ละครศรี
2.เด็กหญิง อรอนงค์ พันธ์คำ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นาย ประยุทธ วันทา
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
2.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
3.เด็กชาย วิกฤษฎา ยาดี
4.เด็กชาย นันท์นภัส โพธิวัฒน์
5.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
6.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ศรีชมพู
1.นางสาว ประภาพร นวลนุกูล
2.นางสาว เบญจวรรณ์ ขันตี
3.นาย วรวัฒน์ พิลากุล
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ พรมศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
25 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ พรมภักดิ์
3.เด็กหญิง กาญจนา อำพรัตน์
1.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กาญจนา ดาแก้ว
2.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
2.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิมชนก ส่วงเมา
2.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
28 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
1.นางสาว เบญจวรรณ์ ขันตี
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาพรม
2.เด็กหญิง ชลธิชา จิตนอก
3.เด็กหญิง มัลลิกา ดาวพันธ์
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.นางสาว ราตรี คงมาก
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทริการ์ มะลิลำ
2.เด็กหญิง ธนพร ละครศรี
3.เด็กชาย วันชัย สิมศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา
2.เด็กชาย สุรศักดิ์ กาทอง
3.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิมชนก กันศัตรู
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
62
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภา พรมภักดิ์
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ศราวุธ ละครศรี
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย สุวรรณทอง
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
2.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ส่วงเมา
2.เด็กชาย ภูมินทร์ ม้าเฒ่า
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นาง นิภาพร ศรีค้อ
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สโรชา ละครศรี
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาง นิภาพร ศรีค้อ
39 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
40 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
2.เด็กหญิง วารุณี วรรณทอง
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นาง สุกัญญา สมนึก
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ต้นเกษ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ราษมโน
3.เด็กหญิง กฤติยา ปลื้มจิตร
4.เด็กหญิง พัชริดา มิตรรัก
5.เด็กหญิง ฟ้าใส กันศัตรู
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
2.นาง กัญญา อุสาย
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
2.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
3.เด็กหญิง มยุรี อุดม
4.เด็กหญิง สลิลทิพย์ เรื่อเรือง
5.เด็กหญิง จันทนา ต้นเกษ
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ แนบเนียน
2.เด็กหญิง อารยา ลีลาศ
3.เด็กชาย อนันตชัย แนบเนียน
4.เด็กหญิง พรสุดา มะตูม
5.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศรัญญา จันสมุด
1.นาง กัญญา อุสาย
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สดานันท์ ส่วงเมา
1.นาง กัญญา อุสาย
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
2.เด็กชาย ธัญญาเทพ มนตรี
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
2.นาง อุ่นเรือน บริบูรณ์
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ประเสริฐ อุระดา
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาย ประยุทธ วันทา
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุสุ
2.เด็กชาย สมศักดิ์ เรื่อเรือง
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง สุกัญญา สมนึก
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พรชนก รอดภักดี
2.เด็กหญิง นันทริการ์ มะลิลำ
3.เด็กหญิง ธิติยาธร พรมชาติ
4.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
5.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ต้นเกษ
6.เด็กหญิง พรฤดี ละครศรี
7.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งก้าน
8.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
9.เด็กหญิง ศิรินภา ละครศรี
10.เด็กหญิง มณีรัตน์ เบ้าทอง
1.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
3.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรากร ยาดี
2.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
2.เด็กชาย จรัสรวี เบ้าทอง
1.นาง กัญญา อุสาย
53 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
2.เด็กชาย ปรีชา ยาดี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
2.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
1.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
2.นาย วัชระ จันทร์แสง
55 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วุฒิชัย ดุสรักษ์
1.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
56 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วราณี หนูแก้ว
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ยุภาพร ละครศรี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
60 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
61 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กิตติยา เบ้าเงิน
1.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปาริชาติ มะตูม
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัตนา หนูแก้ว
2.เด็กหญิง สุชานันท์ คำหล่อ
1.นาง อุ่นเรือน บริบูรณ์
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ลาวเมือง
1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ พิลัย
2.เด็กหญิง ศศิวิมล อุสาหะ
3.เด็กหญิง ฉันทพิชญา มะตูม
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นาย นันทวุฒิ รักไทย
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นาย คม สุธรรมมา
68 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
1.นาย สมนึก พันมะลี
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
72 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ส่วงเมา
2.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สาชัย
3.เด็กชาย ปฎิพล พรมภักดิ์
4.เด็กชาย ดวงตะวัน เบ้าเงิน
5.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
6.เด็กชาย จีรศักดิ์ มะตูม
7.เด็กชาย จิรวัฒน์ คุณสิม
8.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
9.เด็กชาย ตะวัน เสนาพรม
10.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
11.เด็กชาย ณัฐพล ต้นเกษ
12.เด็กชาย ปิยพงษ์ บัวรัตน์
13.เด็กชาย กิตติพงษ์ วิงวัน
14.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
15.เด็กชาย ณัฐพลษ์ หนองบัว
16.เด็กชาย นำพล ละครศรี
17.เด็กชาย พรัชชัย ส่วงเมา
18.เด็กชาย พีรพล กันศัตรู
19.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
20.เด็กชาย ศุภวัฒน์ แสงอ่อน
21.เด็กชาย คมสันต์ เสนาพรม
22.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เรื่อเรือง
23.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
24.เด็กหญิง วีรวรรณ สงโสด
25.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
26.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียน
27.เด็กหญิง บงกช มะตูม
28.เด็กหญิง พัชรา อรงเดช
29.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
30.เด็กหญิง ชนานันท์ ลีลาด
31.เด็กหญิง ประภัสสร เรื่อเรือง
32.เด็กหญิง พิสมัย ยาดี
33.เด็กหญิง ขนิษฐา เนบเนียน
34.เด็กหญิง พรทิพย์ ยาดี
35.เด็กหญิง อรอุมา หนูแก้ว
36.เด็กหญิง ปิยธิดา คันทา
37.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียน
38.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
39.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
40.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาง นิภาพร ศรีค้อ
8.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
96.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิมลศิริ อุสาหะ
2.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
4.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
5.เด็กหญิง อมรทิพย์ ละครศรี
6.เด็กชาย รัฐพงศ์ เบ้าทอง
7.เด็กชาย ภานุวัฒน์ กิ่งก้าน
8.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
9.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
10.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวพัฒน์
74 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ วิงวัน
2.เด็กชาย ประเสริฐ คำหล่อ
3.เด็กชาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม
4.เด็กชาย วีระพงษ์ รอดภักดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำ
6.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
7.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
8.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
9.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
10.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
11.เด็กหญิง เตชินี งามลำ
12.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
13.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
14.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
15.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
16.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
17.เด็กหญิง ปิยะพร เสนาพรม
18.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพัว
19.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียน
21.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
22.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
23.เด็กหญิง ภรณ์ทิพย์ แซ่ลี
24.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
25.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียน
26.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
27.เด็กหญิง วรรณิษา ลาวเมือง
28.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียน
29.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียน
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียน
31.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
32.เด็กชาย จักรพงษ์ ทองด้วง
33.เด็กหญิง รุ่งตะวัน นาคี
34.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรื่อเรือง
35.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
36.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
37.เด็กหญิง ธัญวรรณ แกัวบุญคำ
38.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
39.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
40.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาง นิภาพร ศรีค้อ
8.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
77 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัญชนก รอดภักดี
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
78 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ศรันย์ เรื่อเรือง
2.เด็กชาย รัฐพงศ์ เบ้าทอง
3.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
4.เด็กชาย สิทธิพร ม้าเฒ่า
5.เด็กหญิง ณัฐกานค์ แซ่ย่าง
6.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เจริญ แนบเนียน
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
2.เด็กชาย เจริญ แนบเนียน
3.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
4.เด็กชาย พีระพงศ์ คุณสิม
5.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
6.เด็กชาย กิตติ กิ่งก้าน
7.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
8.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
9.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
10.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
11.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
12.เด็กหญิง สาวิกา ศรีอ่อน
13.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
14.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียน
15.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
16.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
17.เด็กหญิง วรรณภา ยาดี
18.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
19.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
20.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
21.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
22.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
23.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
24.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
27.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
28.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
29.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาย สมนึก พันมะลี
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
4.นางสาว อมรรัตน์ สุวพัฒน์
5.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
6.นางสาว ราตรี คงมาก
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
81 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อุดมลักษณ์ ไชยโคตร
2.เด็กชาย อโณทัย เซี่ยวเซี้ยว
3.เด็กชาย ภานุวิทย์ ขุนพรม
1.นาง อรอนงค์ ธรรมบุตร
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
82 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เกศรา เสนาพรม
2.เด็กหญิง หงสรถ บุดดาชุย
3.เด็กหญิง กนกนภา ชิมรัมย์
1.นาง อรอนงค์ ธรรมบุตร
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
76.6
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุตรดี พันธ์คำ
2.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ วงศ์ใส
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อารียา กอกหวาน
2.เด็กหญิง นงลักษณ์ ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง จารุณี ละครศรี
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มะตูม
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นางสาว ราตรี คงมาก
87 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กาญจนา ดาแก้ว
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรากร ยาดี
1.นาย สมนึก พันมะลี
89 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ละอองดาว ไต่ไม้งาม
2.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
3.เด็กหญิง ศักดิ์สินี ละครศรี
4.เด็กหญิง ศิริศรี สืบชาติ
5.เด็กหญิง จริยา เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง จริวรรณ ยาดี
7.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แนบเนียม
9.เด็กหญิง สิรินทรา มะลิลำ
10.เด็กหญิง สุภัสรา ลาวเมือง
11.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
12.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
13.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ลาวเมือง
14.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
15.เด็กหญิง สุนันนทา ศรีอ่อน
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
3.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
4.นาย ธนพล ร้านจันทร์
90 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
2.เด็กหญิง แว่ววรรณ บัวรัตน์
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
91 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
92 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อมราพร ทองด้วง
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
93 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.38
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ มะลิลำ
1.นางสาว บัวสอน อภัยศิลา
94 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ยาดี
1.นาง อรชร คำศรี
95 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
71.5
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปิยะนุช บัวรัตน์
2.เด็กหญิง จีรนันท์ ปานศรี
3.เด็กหญิง กัลยารัตน์ กิ่งก้าน
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
96 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
50
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
2.เด็กหญิง วริษา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง อารดา สืบชาติ
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นางสาว บัวสอน อภัยศิลา
97 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ ต้นเกษ
2.เด็กหญิง ลักขณา ดาบส
3.เด็กหญิง ประไพ ส่วงเมา
1.นาง อรชร คำศรี
2.นาย ประยุทธ วันทา
98 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.7
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ พรมชาติ
2.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
3.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
4.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
5.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
6.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
7.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
8.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดงงาม
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
3.นาย คม สุธรรมมา
100 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
2.เด็กชาย สุระเสกข์ โพธิ์วัฒน์
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
101 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
2.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
3.เด็กชาย ศุภชัย อุสาหะ
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com