#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
64
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นามวงศ์
2.เด็กหญิง ปานทิพย์ นางวงค์
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
2.นางสาว รัศมี นางวงค์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกลม ทองเหลือ
2.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา นางวงศ์
3.เด็กหญิง กุลวดี นางวงศ์
4.เด็กชาย เทพทัต นางวงศ์
5.เด็กชาย รัฐศาสตร์ มณีจันทร์
6.เด็กชาย นิรุช กลิ่นหอม
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นาย วิจิตร เคารพ
3.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง พัชรี ภารินทร์
2.เด็กชาย กันตพร บิดา
3.เด็กชาย มนุเชษฐ์ อนุโคตร
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
65.5
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะลิวงศ์
2.เด็กชาย ภานุภัส วิลาสถิสย์
1.นาย ไสว วงศ์บา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกลม ทองเหลือ
1.นาย วิจิตร เคารพ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง พัชรี ภารินทร์
1.นาย ไสว วงศ์บา
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง สุธามาศ จันทร์ถอด
2.เด็กหญิง สุมาลี วงษ์แสง
3.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย นิรุช กลิ่นหอม
2.เด็กหญิง เกษจิราพร ใจทอง
3.เด็กชาย เทพทัต นางวงศ์
1.นาย วิจิตร เคารพ
2.นาย ไสว วงศ์บา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นามวงศ์
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย กรวิชญ์ นิละเม็ตร์
2.เด็กชาย คมสันต์ นางวงค์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ สาสิทธิ์
1.นางสาว รัศมี นางวงค์
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย อภิเดช เยาวนิช
2.เด็กหญิง สุวดี มะณีจันทร์
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com