#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วรเชษฐ์
2.เด็กชาย ธันวา พันธ์ทอง
3.เด็กชาย ชยธร ลือชา
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
2.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ชาลิสา ยอดจักร์
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
60.9
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ แสงสว่าง
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ แสวงวงศ์
1.นางสาว ธัญพร จำปาแก้ว
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ยุวรรณดา เบ็ญมาศ
1.นาง สายสิน เพชรดา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
66.25
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกงลี้ย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา ตองอ่อน
3.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ธงอาษา
4.เด็กชาย กรวิชญ์ แสวงวงศ์
5.เด็กชาย ศักดา โยธะชัย
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
2.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ดวงฤดี ประปรุง
3.เด็กหญิง ฐิติพร บุตรสมศรี
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร นันทคุณ
5.เด็กหญิง วรัญญา พาลี
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
2.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ชิดชนก ศรีสุก
1.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ แสงสว่าง
2.เด็กชาย ธันวา พันธ์ทอง
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ธัญชนิต นันทสาร
1.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย สุทธิชัย สุภาพ
2.เด็กชาย ทศพร ภาษี
1.นาง สายสิน เพชรดา
2.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.25
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัทกฤช มีราคา
2.เด็กชาย พิเชษฐ สุขเสริม
3.เด็กชาย ธนดล สะโสดา
1.นางสาว รุ่งฤดี แก้วมุกดา
2.นางสาว แสงดาว วันทา
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง วรรณิดา พาลี
2.เด็กหญิง อภิสรา นาคอุ่น
3.เด็กชาย ชิตติชัย ศรีสะอาด
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว เพชรรัตน์ ไชยวิเศษ
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ธัญชนก นันทสาร
2.เด็กหญิง วรัญญา พาลี
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
2.นางสาว แสงดาว วันทา
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.44
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com