#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
77.23
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ชุตินันท์ จันที่สุด
2.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
3.เด็กชาย สรศรี พันธ์มะลี
1.นาง จิราพร สีดา
2.นางสาว วิริยา โยธา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
2.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
3.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
33.33
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
1.นาง รัตกูล คำนนท์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย แมนศักดิ์ ฉิมเชิด
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
4.เด็กหญิง เนตรนภา มีเอี่ยม
5.เด็กชาย ภานุพงศ์ เบ็ญมาศ
6.เด็กชาย ณฐวัฒน์ เค่ามั่น
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3.นาง จิราพร สีดา
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม บุญรวม
3.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
3.เด็กหญิง เดชะสถาพร หาญศึก
1.นาง วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
2.เด็กหญิง จิราภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
40.5
20
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปภัสรา วะภา
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
1.นาง รัตกูล คำนนท์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
1.นาง รัตกูล คำนนท์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงค์
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
1.นางสาว วิริยา โยธา
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง กมลพร ศรีสุข
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
16 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
3.เด็กหญิง ฉัตรทิพร แสงสะท้าน
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
1.นาง จิราพร สีดา
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
2.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
2.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
3.เด็กหญิง วนัญทยา ศรีวิศร
4.เด็กหญิง เนตรนภา มีเอี่ยม
5.เด็กหญิง ศิริกัลยา นาประจัด
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
2.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
3.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
4.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
3.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
4.เด็กหญิง ชุตินันท์ จันที่สุด
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั้่ง
2.เด็กชาย ณัฐชัย ติงสะ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
4.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปวิชญา มะโนศรี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ราเชน มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ศิริพร ติงสะ
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณรงค์สิทธิ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาส
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ชินุพงษ์ ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย ธนโชติ เบ็ญมาศ
3.เด็กชาย ภูเบศ กินนาสน
1.นาง จิราพร สีดา
2.นางสาว วิริยา โยธา
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
76.53
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ชุตินันท์ จันทร์สุด
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวน
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
2.เด็กชาย ชุตินันท์ จันที่สุด
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
2.เด็กชาย ศุภศิน บรรพชาติ
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
2.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
2.นาง รัตกูล คำนนท์
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
3.เด็กชาย เดชะสถาพร หาญศึก
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จิราพร สีดา
35 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง จันทรัช พันมะลี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
36 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
1.นางสาว วิริยา โยธา
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย แมนศักดิ์ ฉิมเชิด
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศะบำรุง
1.นางสาว วิริยา โยธา
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปภัสรา วะภา
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ฉิมเชิด
1.นางสาว วิริยา โยธา
41 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจเย็น
2.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวล
2.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธิติพงษ์ วงชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
2.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรศรี พันธ์มะลี
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
51 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อฎิศร พันมะลี
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
3.เด็กชาย อัมรินทร์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
52 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บรรพชาติ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ พรมศร
3.เด็กหญิง วิภาวี ศรแก้ว
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
53 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
3.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ฉัตรติพร แสงสะท้าน
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
56 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
2.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
57 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
68.45
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง มาริษา จันทีสุด
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
58 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
1.นาง รัตกูล คำนนท์
59 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
60 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73.8
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย พรรณทวี วงหนองแวง
2.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง จิราพร สีดา
61 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com