#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
67.5
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ฐากร บรรเรืองทอง
2.เด็กชาย ณภัทรพงษ์ นันทะเสน
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย ทัตดนัย เริกชัย
2.นาย กฤษฎา พาชื่น
3.นางสาว เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ทัศพร สันตะพันธ์
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
3.เด็กชาย ชาญณรงค์ พงษ์ธนู
4.เด็กชาย จักรินทร์ สุขศรี
5.เด็กชาย ตะวัน สืบสา
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อดิเทพ สิงห์ทอง
2.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พาลี
2.เด็กหญิง บุษยารัตน์ วงษ์แสง
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กชาย ชวกร บุญคูบอน
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน
2.เด็กหญิง กรรณิกา ทารา
3.เด็กชาย นภัสรพี ทำทวี
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
2.เด็กหญิง นิตยา สาลี
3.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นางสาว วราพร แสงทอง
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย จักริน เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง จารุภา ชมพูแสง
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ มะตูม
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง เกษมณี แสงสุด
2.เด็กหญิง วราภรณ์ วรรณศรี
3.เด็กหญิง สร้อยสุดา จอมตั้ง
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นางสาว วราพร แสงทอง
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา อุสาหะ
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง จินตพร วาที
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย นพรัตน์ เกตระติ
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ แก้วจันทร์
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย พชรพล บัวลา
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กนกพร พาชื่น
2.เด็กหญิง มีนา สาลี
3.เด็กหญิง ภัทรลาภา แก้วจันทร์
4.เด็กหญิง อาทิตยา เสาเวียง
5.เด็กชาย นนธวัฒน์ แท่นศิลา
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ศุภัชญา มะตูม
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วรรณทวี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง พันธิตรา สังสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ชญานนท์ อนันต์
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
2.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนิสร ยศศิริ
2.เด็กชาย กฤษณะ จิตวงษ์
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีสังข์
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย กฤษณะ โพธิ์สาชัย
2.เด็กชาย ปรีดา บุญเลี้ยง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย กฤษณะ โพธิ์สาชัย
2.เด็กชาย จักริน เพ็งแจ่ม
1.นาย เมืองแมน ประทุม
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ชยากร พาชื่น
2.เด็กชาย ดนุสรณ์ สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง ประภา สิงห์ทอง
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย สัจวัฒน์ อนุบาลผล
2.เด็กหญิง จินตพร วาที
3.เด็กชาย ศุภกฤษ มะตูม
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
30 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประสาทเขตการ
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
31 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรืองศรี
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ช่วยแสน
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
64
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐริดา สิงห์โคกกรวด
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อรวรรณ์ อุ่นใจ
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
36 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย จักริน เพ็งแจ่ม
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำสะไมล์
2.เด็กหญิง บุหลัน สมพงษ์
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วิมลณัฐ อู่ไทย
2.เด็กหญิง ชลธิชา กิ่งจันมล
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทะศิลา
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อารยา วิงวัน
2.เด็กหญิง ชนากานต์ พงษ์ธนู
3.เด็กหญิง ปฐมพร แป้นเพชร
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย เมืองแมน ประทุม
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.นางสาว ถาวรีย์ กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง เกศรา โพธิ์สาชัย
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย จิรพัส มะตูม
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ทักษิณา อาสาดี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุทธพร
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
2.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
3.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
4.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
5.เด็กหญิง กานดา ทารา
6.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
7.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
8.เด็กชาย สาริน นุยลา
9.เด็กชาย พชรพล ประสาทเขตการ
10.เด็กชาย กฤษฎาพร พรหมมา
1.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
2.นางสาว วราพร แสงทอง
3.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
46 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สายเสมา
2.เด็กชาย จิรพัชร โพธิ์ภักดี
3.เด็กชาย พชรพล พลกระโทก
1.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
47 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง โชติกา สุขศรี
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วงค์แสง
1.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
48 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทนที
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์สาชัย
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
49 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นางสาว สุพิชชา บุญเลี้ยง
2.นางสาว จิราภา มีจันทึก
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
2.เด็กชาย ธันวา สุทธพร
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
51 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70.63
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ ดอกดวง
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธราธิป ขันทอง
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เริกชัย
1.นาย ปรีชา บุญสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com