#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
2.เด็กชาย นที หอมอ่อน
3.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
2.เด็กหญิง พรพรหม บุญพรม
1.นาย บัญชา พรหมทา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย รัชชานนท์ โคประโคน
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง นันทกานต์ หัสดง
2.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง อุบลรัตน์ สีเหลือง
2.เด็กหญิง วิมลวรรณ ชื่นจันทร์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา อัดแป
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พรพรม บุญพรม
2.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา มะโน
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ตรัยคุณ บุญพรม
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย บัญชา มิ่งขวัญ
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โยธา
1.นาง เพ็ชลี บุญสุข
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นัทธวัฒน์ ไกรวอน
2.เด็กหญิง เกวลิน พรมพิลา
1.นาง เพ็ชลี บุญสุข
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
66.92
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย จันทชาติ มนพรหมมา
2.เด็กชาย ศุภนันท์ ศรีสำโรง
1.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย วรวุฒิ รุ่งแสง
2.เด็กชาย ธีรังกูร สุนันท์
1.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจษฎา ศรีฟ้า
2.เด็กชาย อดิศร สานทอง
1.นางสาว นวพร ขันทอง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา
1.นาย บัญชา พรหมทา
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นที หอมอ่อน
1.นาย บัญชา พรหมทา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
62
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สาธิตา ศิลารักษ์
1.นาย บัญชา พรหมทา
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง กรกนก ผ่องราษี
1.นาย บัญชา พรหมทา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ธีระโชติ สิงห์ทอง
1.นาย บัญชา พรหมทา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
1.นาย บัญชา พรหมทา
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทาธร
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย บัญชา พรหมทา
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
2.เด็กชาย มนูญ สมศรี
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นาย บัญชา พรหมทา
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ภาวดี บุตรชาติ
2.เด็กหญิง พรไพลิน อุดร
3.เด็กชาย อนุรักษ์ สายป่าน
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย บัญชา พรหมทา
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันแทน
2.เด็กหญิง ขวัญนภา ชัยเขต
3.เด็กหญิง พิชญาภา รัตนะ
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ใจเรือง
2.เด็กหญิง ศุภกร สารพงษ์
3.เด็กหญิง ปาณัทดา ทองห่อ
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ นัยพัฒน์
1.นาย บัญชา พรหมทา
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
66.33
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จินตนา เกษี
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พรพรหม บุญพรม
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง วิมลวรรณ ชื่่นจันทร์
2.เด็กหญิง พัทธนันท์ เลิศปัญญา
3.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ใจเรือง
4.เด็กหญิง สุภัสษร มะณีนิล
5.เด็กชาย สุขสันติ์ มิ่งขวัญ
6.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ลีคงบับ
7.เด็กชาย ทรงวุฒิ สุวรรณวงค์
8.เด็กชาย ศรายุทธ รุ่งแสง
9.เด็กชาย สราวุฒิ มิ่งขวัญ
10.เด็กชาย อาทิตย์ กำเนิดศรี
1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2.นาง บังอร ไชยช่วย
3.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
2.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com